YC หรือ YOUTH CHALLENGE คือค่ายที่จัดขึ้นโดย องค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ (วาย เอฟ ซี) ร่วมกับพี่น้องคริสเตียนจากสังกัดต่างๆ เพื่อท้าทาย คนหนุ่มสาวคริสเตียน ให้ออกมาถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า ท่ามกลางค่านิยมของโลกเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวไขว่คว้าความสำเร็จในอาชีพการงาน และการยอมรับจากสังคมเรายิ่งต้องท้าทายให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้หนุ่มสาวคริสเตียนหันมาตอบรับ “การทรงเรียก” จากพระเจ้า

ค่ายนี้จัดขึ้นทุก 4 ปี มีสถิติน่าสนใจดังนี้

ครั้งที่ 1 YC2001
ลูกค่าย 570 คน
มีผู้ตัดสินใจถวายตัว
รับใช้เต็มเวลา 106 คน
คิดเป็น 18.60%

ครั้งที่ 2 YC2005
ลูกค่าย 650 คน
มีผู้ตัดสินใจถวายตัว
รับใช้เต็มเวลา 252 คน
คิดเป็น 38.77%

ครั้งที่ 3 YC2009
ลูกค่าย 773 คน
มีผู้ตัดสินใจถวายตัว
รับใช้เต็มเวลา 240 คน
คิดเป็น 31.05%

ครั้งที่ 4 YC2013
ลูกค่าย 800 คน
มีผู้ตัดสินใจถวายตัว
รับใช้เต็มเวลา 248 คน
คิดเป็น 31.00%

ครั้งที่ 5 YC2017
ลูกค่าย 799 คน
มีผู้ตัดสินใจถวายตัว
รับใช้เต็มเวลา 239 คน
คิดเป็น 29.91%

เนื่องด้วยสถานการณ์
โควิด-19
ค่าย YC2021 จึงเลื่อนการจัดค่ายเป็น ค่าย YC2023

ครั้งที่ 6 YC2023 (ภาคกลาง)
ลูกค่าย 143 คน
มีผู้ตัดสินใจถวายตัว
รับใช้เต็มเวลา 53 คน
คิดเป็น 37%

ครั้งที่ 6 YC2023 (ภาคใต้)
คาดว่าลูกค่าย ?? คน
เชื่อว่าจะมีผู้ตัดสินใจ
ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา ? คน
ค่าย YC2023 วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2024 .... สุราษฎร์ธานี
ในค่ายครั้งนี้จะมีผู้ถวายตัวรับใช้ กี่คนยังไม่ทราบ แต่ที่แน่นอน เราต้องการคุณ...