วิทยากรหลัก

วิทยากรเทศนาฟื้นฟู
อ. ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ YFC

วิทยากรสอนพระคํา
อ.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ
ผู้อำนวยการองค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ YFC

วิทยากรสอนพระคํา
ศจ. ผศ. ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ
ผู้ช่วยอธิการบดีและอนุสาศก ม.พายัพ

Workshop

เพื่อให้เข้าใจถึงช่องว่างระหว่างเจเนอเรชั่น ส่งผลกระทบต่อการรับใช้อย่างไร และทำอย่างไรจึงจะรับใช้ท่ามกลางเจเนอเรชั่นที่ต่างกันได้อย่างราบรื่นและเต็มด้วยความสุข
อ.วาระ มีชูธน

เพื่อให้คริสเตียนใช้โซเชียลมีเดียในการประกาศข่าวประเสริฐ โดยการนำเสนอเนื้อหาและภาษา ที่ดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายบนสื่อโซเชียลได้ การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการใช้โซเชียลมีเดียจะส่งอิทธิพล ทางของพระเจ้าต่อสังคมไทยและขยายแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินนี้ได้
อ.จริยา มุ่งวัฒนา
อ.สัญญา จันทร์วานิชสกุล
ทีม Christlike

เพื่อให้เห็นแนวทางและเกิดภาระใจในการประกาศและสร้างสาวกกับคนหนุ่มสาว เพื่อสร้างพวกเขาให้กลายมาเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์
อ.นริศรา เหลืองอภิรมย์
อ.ทัดดาว วิริยะ
ทีมงานจาก YFC

เพื่อให้เกิดความตระหนัก ไม่ว่าจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือเป็นฆราวาสรับใช้ ต่างก็ควรรับใช้พระเจ้าเต็มที่ เต็มใจและเต็มตัวในชีวิต เราจะยืนหยัดรับใช้เช่นนี้โดยถอดรหัสชีวิตของซามูเอล—เพื่อดูแบบอย่างของซามูเอลที่ฝันฝ่ารสชาติหลากหลายของชีวิตรับใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบ ให้ชีวิตของซามูเอลเป็นโมเดลการรับใช้ในชีวิตเรา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

เพื่อให้คริสเตียนมีแนวทางและวิธีการที่จะช่วยเหลือผู้เผชิญปัญหาสุขภาพจิต เช่น คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และนำเขามาสู่ความช่วยเหลือจากความเชื่อในพระเจ้า
อ.วรรัก สันทัดรบ

เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางและการสร้างทัศนคติและท่าทีที่ถูกต้องต่อการประกาศและการทำพันธกิจกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เรียนรู้ที่จะรักเขา โดยแสดงออกตามพระทัยของพระเจ้า เพื่อนำเขามาหาพระองค์
ศจ.ดร. สตีฟ เทย์เลอร์

เพื่อให้รู้จักธรรมชาติ และแนวทางในการทำพันธกิจเด็กซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะกลายเป็นอนาคตของคริสตจักร และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนรอบคริสตจักรผ่านตัวเด็กไปสู่ผู้ปกครองที่ไม่เชื่อด้วย
ทีมงานจาก CEF

เพื่อให้ความตระหนักและแนะนำแนวทางการสร้างสัมพันธ์ ประกาศและการสร้างสาวกกับผู้ที่มีความเชื่อที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพี่น้อง M ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
อ.นิสิต บินกาเจ