คุณสมบัติของลูกค่าย

ลองถามใจของเราว่า…
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่อยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่สงสัยว่าพระเจ้าเรียกคุณอยู่หรือเปล่า
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการรับใช้อย่างไร
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่อยากให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในชีวิตคุณ
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่พร้อมจะละทิ้งทุกสิ่ง เพื่อการติดตามพระเจ้า

ลองถามใจของเราว่า…
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่อยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่สงสัยว่าพระเจ้าเรียกคุณอยู่หรือเปล่า
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการรับใช้อย่างไร
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่อยากให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในชีวิตคุณ
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่พร้อมจะละทิ้งทุกสิ่ง เพื่อการติดตามพระเจ้าคุณสมบัติของลูกค่าย YC23 ประกอบด้วย
  1. เป็นคริสเตียนที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป หรือระดับปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  2. เป็นสมาชิกที่สังกัดคริสตจักรที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากศิษยาภิบาล หรือผู้นำคริสตจักรนั้น ๆ
  3. มีความสนใจในวัตถุประสงค์ของค่าย และไม่กลัวการทรงเรียกของพระเจ้า